Logo Fundacji Aflofarm

Fundacja Aflofarm

W Aflofarmie chcemy dzielić się swoim sukcesem z naszym otoczeniem i osobami, które potrzebują naszej pomocy. Dlatego
w 2017 r. powołaliśmy do życia „Fundację Aflofarm”

Fundacja Aflofarm to organizacja, której głównym celem jest wspieranie ochrony zdrowia, promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie wiedzy
z zakresu farmacji i medycyny.

Poprzez działalność fundacji, chcemy wspierać także badania i inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju nauki w tych dziedzinach

Fundacja realizuje również cele poboczne, które w dłuższej perspektywie przekładają się na jakość życia ludzi w otaczającym nas świecie. Takimi celami są m.in. działania na rzecz ochrony środowiska oraz walka z nikotynizmem. Mamy nadzieję, że poprzez naszą działalność dołożymy kolejną cegiełkę do kreowania zdrowych i właściwych postaw społecznych.


W 2021 r. w ramach Fundacji Aflofarm postanowiliśmy zbadać samopoczucie fizyczne i psychiczne Polaków oraz zebrać ich opinie dotyczące dostępu do służby zdrowia rok po wybuchu pandemii, aby sprawdzić co i w jakim stopniu wpłynęło na nasze życie.

Podstawą naszych działań były ogólnopolskie badania Polaków w wieku 18 - 65+ przeprowadzone w marcu 2021 r. – równo rok po wybuchu pierwszej fali SARS-CoV-2. Badania zostały zrealizowane przez niezależną agencję badawczą Biostat na nasze zlecenie. Wyniki badań przedstawiliśmy w raporcie Polacy rok po wybuchu pandemii SARS-CoV-2. Zadaniem raportu jest szczegółowe przedstawienie kondycji psychicznej i fizycznej Polaków oraz dokładne zbadanie, które sytuacje z ostatniego roku i w jaki sposób wpłynęły negatywnie na stan ich zdrowia. Zadaniem raportu jest również zebranie opinii na temat jakości świadczeń i dostępności do służby zdrowia podczas minionego roku oraz pozyskanie rekomendacji dotyczących pozostawienia e-wizyty również po zakończeniu pandemii.

Zebrane dane stanowią solidną podstawę do dyskusji o szkodach zdrowotnych, jakie wyrządziła epidemia SARS-CoV-2 nie tylko wśród osób, które zostały dotknięte tą chorobą.


W 2019 r. Fundacja Aflofarm wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską zainicjowały kampanię wizerunkową Po pierwsze farmaceuta, której celem było wsparcie autorytetu zawodu farmaceuty. Kampania miała zachęcić do korzystania z usług farmaceutów w aptekach w przypadku m.in. wątpliwości związanych ze stosowaniem leków lub drobnymi problemami zdrowotnymi oraz wspierać wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce.

W ramach kampanii wyemitowany został spot wizerunkowy promujący zawód farmaceuty oraz cztery animowane spoty edukacyjne. Polacy dowiedzieli się z nich w czym może im pomóc magister farmacji i jak wygląda proces jego kształcenia. Jeden z filmów opowiedział o zawodzie farmaceuty szpitalnego, z którego istnienia niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę. Ostatni spot poruszył temat opieki farmaceutycznej i pokazał, jaką rolę może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej, o ile rozwiązanie to zostanie wprowadzone w naszym kraju w sposób systemowy. Badania pokazały, że 39,4% Polaków nie wie, czym jest opieka farmaceutyczna i jaki mógłby być jej zakres.

Akcję edukacyjną zakończyła merytoryczna debata na temat przyszłości zawodu farmaceuty w Polsce, która zbiegła się z obchodami Dnia Aptekarza obchodzonymi we wrześniu.


10 stycznia 2018 r. Fundacja Aflofarm rozpoczęła realizację swojej pierwszej kampanii społecznej Nie Spal się na Starcie. Głównym celem kampanii było promowanie postaw antynikotynowych wśród młodzieży w wieku 12-16 lat, a zwłaszcza walka z sięganiem po pierwszego papierosa. Organizatorem akcji była Fundacja Aflofarm, a kampania swoim zasięgiem objęła kluczowe media: prasę, telewizję, radio oraz media społecznościowe. Patronat nad akcją objął m.in. Minister Edukacji Narodowej.


Raporty darowizn Fundacji

Na podstawie art.18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zarząd Fundacji AFLOFARM z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 01.01.2021 r. a kończącym się dnia 31.12.2021 r. Fundacja otrzymała darowizny w ogólnej kwocie 28.200,00 PLN, które przeznaczyła na cele statutowe Fundacji.

Wykaz osób prawnych od których Fundacja otrzymała darowizny: - Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151

Realizacja celów statutowych: przeprowadzenie badania dotyczącego opinii związanych ze stanem zdrowia fizycznego i psychicznego rok po wybuchu epidemii koronawirusa wśród mieszkańców Polski. Wartość zadania: 20 587,13 PLN. Realizacja celu statutowego: działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)

2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Sprawozdanie z działalności Fundacji


2022  2023 

Obszary działania Fundacji

Promocja zdrowego stylu życia

Sport to zdrowie! Doskonale o tym wiemy. Dlatego wspieramy profilaktykę zdrowotną – m.in. poprzez wsparcie wydarzeń sportowych: biegów i wydarzeń sportowych realizowanych w szczytnym celu.

Walka z nikotynizmem

Walka z nikotynizmem jest jednym z podstawowych zadań Fundacji Aflofarm. Jesteśmy w nią zaangażowani osobiście – z prezesem spółki na czele. W walkę
z papierosami angażujemy się na wielu płaszczyznach – nie tylko poprzez lek uwalniający od nałogu nikotynowego (Desmoxan), ale również poprzez realizację ogólnopolskich kampanii społecznych, wsparcie placówek onkologicznych i wewnętrzne programy rzucania palenia dla pracowników Aflofarmu.

Wsparcie środowisk naukowych

Wspieramy badania i inicjatywy (konferencje, sympozja) podejmowane przez środowisko naukowe. Blisko współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi.

Wsparcie placówek medycznych

Wspieramy placówki medyczne poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
i modernizację wybranych oddziałów, co bezpośrednio przekłada się na pomoc dla pacjentów. Blisko współpracujemy z Pabianickim Centrum Medycznym
i szpitalem Centrum Zdrowia Matki Polki.